Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter. Styrningen av Job Solution sker genom flera organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom Bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören ansvarar för och leder den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated. Job Solution omfattas därmed inte formellt av Koden eftersom Bolagets aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa Koden men kan komma att tillämpa Koden i framtiden