Årsstämma 2024

Aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559203-6254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 maj 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 08:30.

Kallelse årsstämma 2024

Fullmaktsformulär årsstämma 2024

Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande

Kommuniké Årsstämma 2024