Årsstämma 2023

Aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559203-6254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2023 klockan 09:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 08:30.

Kallelse årsstämma 2023

Fullmaktsformulär årsstämma 2023

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § (vinstutdelning)

Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande