Job Solution avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och att i anslutning till Noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 500 000 aktier (”Erbjudandet”).

Job Solution bedriver verksamhet inom rekryteringsbranschen och har idag verksamhet i två länder, Sverige och Norge, inom segmentet ”Search och Headhunting”. Bolagets styrelse tillsammans med dess grundare och huvudägare bedömer att en notering på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg i utvecklingen av Bolaget för att accelerera Job Solutions tillväxtresa. Erbjudandet och Noteringen kommer även att ge Bolaget tillgång till både den svenska och internationella kapitalmarknaden och långsiktigt bredda aktieägarbasen.

Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att Job Solution uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda.

Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 17 maj 2022. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 12,25 MSEK, motsvarande 82 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Kommentar från Carl Renman, styrelseordförande
– Vi har sedan ett par år tillbaka haft stora och tydliga planer om hur vi kan utveckla Job Solution till att bli det företag och koncern som vi har visualiserat oss, och vi är på god väg att ta oss dit. I och med denna emission och notering på Nasdaq First North så tar vi ytterligare ett tydligt kliv framåt i den utvecklingen.

Kommentar från Viktor Rönn, grundare och VD
– 2021 kan summeras som det mest framgångsrika året i Job Solutions historia.
Trots ett utmanade år med pandemi har vi levererat vårt bästa resultat och kan konstatera att vårt sätt att jobba med rekrytering är framgångsrikt även under tuffa tider för samhället. Senaste året har vi även jobbat väldigt hårt med noteringsarbetet och för att ta oss hit där vi är idag, så det är med stor glädje vi nu tar nästa steg i Job Solutions utveckling och står redo inför ett spännande 2022 med ett starkt år i ryggen. Målen är satta, vi har klivit in i en ny tillväxtfas och vi ser med stor entusiasm fram emot den tid som kommer och hur vi tillsammans med aktieägarna kan utveckla Job Solution.

Bakgrund och motiv
Bolagets verksamhet startade 2015 med en idé om att förenkla rekryterings-processerna för bolag som jobbar inom högteknologiska branscher där konkurrensen om arbetskraft är hög. Bolagets rekryteringsmodell och fokus på områdena samhällsbyggnad, infrastruktur och industri har visast sig lyckosam. 2021 blev ett rekordår för koncernen med en omsättning på 25,7 MSEK, en tillväxt med 71% mot året innan. De senaste tre åren har omsättningen vuxit med i genomsnitt 29%. Tillväxten har kombinerats med en god lönsamhet och utdelning till ägarna.

Bolaget bedömer att en notering på Nasdaq First North Growth Market är gynnsam för Bolaget ur ett flertal perspektiv. Tillgång till kapitalmarknaden och en marknadsvärderad aktie främjar Bolagets förvärvsbaserade tillväxtstrategi. Möjligheten att erbjuda en marknadsnoterad aktie som del av en köpeskilling och en möjlighet för anställda att bli delägare i Bolaget, vilket bibehåller den entreprenöriella andan i Bolaget. En notering bedöms även öka kännedomen om Bolaget och utgöra en kvalitetsstämpel vilket bedöms gynna Bolaget i dialogen med kunder, potentiella kandidater i rekryteringsprocesser och andra för Bolaget viktiga intressenter.

Mot denna bakgrund genomför Bolaget nu en ägarspridning inför notering vilken kan tillföra Bolaget högst 15,0 MSEK före emissionskostnader vilka uppgår till ca 1,7 MSEK. Bolaget avser använda likviden från Erbjudandet enligt följande:

Användningsområde Andel av nettolikvid (%)
Värdeskapande förvärv av bolag vilka bedöms stärka och komplettera Bolagets befintliga verksamhet Ca 65
Organisk tillväxt genom etablering av nya kontor, nyrekryteringar och marknadsföring Ca 35
Summa 100

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 19 april – 3 maj 2022.
  • Teckningskurs: 30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Minsta teckningspost: 200 aktier, motsvarande 6 000 SEK.
  • Erbjudandets storlek: Erbjudandet avser högst 500 000 aktier.
  • Emissionslikvid: Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,7 MSEK.
  • Värdering: Cirka 93,6 MSEK före Erbjudandet.
  • Teckningsåtaganden: 12,25 MSEK, motsvarande 82 procent av Erbjudandet.
  • Preliminär första handelsdag för aktien på First North: 17 maj 2022.
  • Utspädning: Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 500 000, från 3 120 000 till 3 620 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 14 procent av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod 19 april – 3 maj 2022
Offentliggörande av utfall 5 maj 2022
Likviddag 11 maj 2022
Första handelsdag på First North 17 maj 2022

Bolagsbeskrivning och anmälan
Bolagsbeskrivning avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar finns nu publicerade på Job Solutions (www.jobsolutionholding.se) och Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Noteringen samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Noteringen på First North.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.