Job Solution förvärvar 100% av aktierna i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) har slutfört den due diligence som påbörjades med Hub Of Executives AB, ägaren av Serveoffice AB samt Executive Partners Scandinavia AB (gemensamt ”Bolagen”) den 16 februari tidigare i år. I och med den slutförda DD-processen har Job Solution ingått avtal med Hub Of Executives AB gällande förvärv om 100% av aktierna i Bolagen mot en initial köpeskilling på kassa-och skuldfri basis om cirka 6,8 MSEK. Köpeskillingen ska erläggas genom en kombination av kontanter, reverser och aktier i Job Solution. Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB är rekryterings- och konsultföretag som är verksamma inom finanssektorn. Tillträde förväntas ske 2 april 2024.

Bakgrund och motiv

Som en del av koncernens mål i att kunna erbjuda flertalet tjänster inom olika sektorer har nu Job Solution ingått avtal med Hub Of Executives AB gällande förvärv om 100% av aktierna i Bolagen. Bolagen är rekryterings- och konsultbolag med stor vikt mot konsultaffären. Bolagen har en tydlig inriktning mot ekonomi och finans. Med en närvaro på marknaden i över 30 år och en stark position på marknaden i Stockholm innehar Bolagen ett väldigt positivt anseende hos kunder inom marknadssegmentet. Bolagen har en beräknad omsättning för 2024 på ca 30 MSEK och en rörelsemarginal på 10%.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår på kassa- och skuldfri basis till cirka 6,8 MSEK, varav 1 MSEK ska erläggas kontant, cirka 4,1 MSEK ska erläggas genom reverser med löptid upp till 2 år och 1 750 000 kronor ska erläggas genom nyemission av aktier i Job Solution till säljaren. Ingen ränta utgår på reverserna. Teckningskursen för aktievederlaget om 1 750 000 kronor ska motsvara den volymviktade genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Job Solutions aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under 30 handelsdagar. Aktierna ska emitteras den 1 augusti där VWAP beräknas på 30 handelsdagar innan 1 augusti. Köpeskillingen finansieras genom befintlig kassa och lån.

Därutöver kommer prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar som kommer att betalas ut över en treårsperiod att utgå.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:

– ”Vi har den senaste månaden genomfört en due diligence på Bolagen och vi är tillfredsställda med resultatet. Serveoffice och Executive Partners har under många år visat att det är två bolag som levererar tjänster av hög kvalitet till bolagens kunder och utmärker sig positivt på marknaden och inom branschen. Med det här förvärvet som kommer vi lyfta den delen inom koncernen som är verksamma inom finans- och ekonomisektorn till en ny nivå. Vi vet att vi kommer kunna se resultat nästan direkt från flertalet synergier som vi vet kommer att skapas, och vi ser med spänning fram emot den utveckling vi kommer få inom det här benet för koncernen. Konsoliderat med befintliga bolag så uppgår koncernens omsättning och EBIT, proforma, till ca 350 MSEK respektive ca 32 MSEK per rullande 12 månader där samtliga bolag håller sin budget för 2024.
 
Mårten Forslund, verkställande direktör i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB, kommenterar:

– ”Alltsedan dialogen med Job Solution inleddes har känslan varit positiv och jag ser nu verkligen fram emot att komma in i den strukturen. Jag tror att vi kan vara ett bra tillskott till koncernen såväl som att detta ger båda mina bolag en härlig energiinjektion framåt. Att få fortsätta utveckla bolagen, och nu tillsammans med Viktor och gänget på Job Solution, känns verkligt inspirerande och stimulerande.”
 
Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Job Solution i samband med Transaktion.