Job Solution förvärvar Avastar som stärker koncernens erbjudande, utser ny CFO och ersätter nuvarande ekonomilösning

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) har idag ingått avtal med ägarna av Avastar AB gällande förvärv om 100% av aktierna i Avastar AB (”Avastar”) mot en preliminär köpeskilling på kassa- och skuldfri basis om 3,7 MSEK som ska erläggas genom en kombination av kontanter och aktier (”Transaktionen”). Avastar är ett bolag som erbjuder redovisningstjänster. Tillträde beräknas ske den 1 september 2023.

Bakgrund och motiv

Avastar grundades 2011 och är ett bolag som erbjuder redovisningstjänster. Bolaget har sedan dess start samarbetat med över 1000 olika bolag från olika branscher.

Avastar förväntas bidra med en omsättning om 5,5 MSEK om året och 0,8 MSEK i rörelseresultat. Utöver det så kommer bolaget att ersätta befintlig leverantör till koncernen och dess dotterbolag som i dagsläget bistår med redovisningstjänster. Det betyder också att nuvarande CFO kommer att ersättas och Avastars VD, Jessica Ahlung, kommer att tillträda som CFO för koncernen. Med detta beräknas koncernen spara kostnader för redovisningstjänster upp mot 1,2 MSEK om året, med tanke på att pengarna behålls inom koncernen.

Avastars verksamhet och tillväxt är beroende av hur många redovisningskonsulter bolaget har. Flertalet av koncernens bolag har stora nätverk inom området, varför stora förhoppningar finns att kunna lösa Avastars utmaningar när det kommer till rekrytering och därmed fortsatta utveckling. Varje månad får koncernens bolag också förfrågningar om att kunna bidra med konsulter inom ekonomisektorn. På så sätt kan koncernen också vinna fler konsultuppdrag genom att kontinuerligt tillsätta fler redovisningskonsulter till Avastar som endera kan jobba med bolagets kunder, eller verka som konsulter till koncernens kunder.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till 3,5 MSEK plus justerat rörelsekapital och nettokassa, vilket ger en preliminär köpeskilling på kassa- och skuldfri basis om 3,7 MSEK. Den preliminära köpeskillingen i sin helhet består av 2,7 MSEK som erläggs kontant, 0,7 MSEK genom utfärdande av revers och 350 000 erhålls i nyemitterade aktier i Job Solution. Teckningskursen för aktievederlaget om 350 000 kronor ska motsvara den volymriktade genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Job Solutions aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under 30 handelsdagar innan tillträdesdagen. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det justerade rörelsekapitalet på tillträdesdagen. Köpeskillingen finansieras genom befintlig kassa och lån. Inga tilläggsköpeskillingar finns i avtalet.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:

– ”Det känns jättebra att få in Avastar i koncernen. Det är ett välmående bolag med sitt säte i Göteborg. Utifrån kanske man blir förvånad över att vi förvärvar ett redovisningsbolag, men för oss är det naturligt. Vi kommer med Avastar att kunna spara minst 1,2 MSEK miljoner om året bara genom att inte behöva använda externa leverantörer för koncernens redovisning eller CFO-tjänster. För oss är det här nödvändigt då vi kommande år fortsatt kommer att förvärva och starta fler bolag, och det hade blivit ännu dyrare med externa leverantörer över tid. Vi kommer dessutom ha en stödfunktion i koncernen som kommer att kunna driva intäkter genom sin dagliga verksamhet, vilket är ett stort plus. Avastars VD, Jessica Ahlung, kommer vid tillträdet också bli koncernens CFO och ska vara med och utveckla koncernen, vilket vi ser mycket fram emot.”

Jessica Ahlung, VD Avastar, kommenterar:

– ”Jag känner mig priviligierad att få ansluta till Job Solution-koncernen som CFO. Att få vara med på denna resa ska bli oerhört spännande, att tillsammans med Job Solution utveckla och bygga något bra. Vi ska se till att företaget har en sund och god ekonomi för utveckling och tillväxt”

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Job Solution i samband med transaktion.