Job Solution förvärvar rekryterings- och interimföretag och breddar tjänsteportföljen

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) har idag ingått avtal med HS von Homeyer Holding AB gällande förvärv om 100% av aktierna i Chefspoolen i Sverige AB (”Chefspoolen”) mot en preliminär köpeskilling om 1,5 MSEK (”Transaktionen”). Chefspoolen är ett bolag som erbjuder rekryterings- och interimtjänster till verksamheter som verkar inom den offentliga sektorn. Tillträde beräknas ske den 1 december 2022.

Bakgrund och motiv

Chefspoolen grundades 2002 och är ett bolag som erbjuder rekryteringstjänster. Bolaget jobbar nästan uteslutande med exekutiva befattningar med fokus mot verksamheter inom den offentliga sektorn. Bolaget har sedan dess start haft en stabil tillväxt och ett konsekvent ökande antal lyckade rekryteringar. Chefspoolen har idag ramavtal med ett flertal organisationer inom den offentliga sektorn. Merparten av dessa organisationer verkar inom samma verksamhetsområden som dotterbolagen till Job Solution verkar inom i dagsläget. Detta möjliggör framtida synergier mellan bolagen. Chefspoolen bidrar med en helt ny kundbas vilket medför att vi kan erbjuda ytterligare möjligheter till koncernens befintliga kandidatnätverk.

För räkenskapsåret 21/22 så hade Chefspoolen en nettoomsättning om 8 MSEK och en EBIT om 1,1 MSEK.

I och med att Chefspoolen och Job Solution verkar inom direkta och närliggande områden, så finns det tydliga synergier i form av att kunna erbjuda Chefspoolens exekutiva arbetssätt till redan existerande kunder till koncernens bolag. Det här ligger i linje med Job Solutions strategi – att skapa en koncern som kan erbjuda flertalet lösningar till både kunder och kandidater. Chefspoolen bidrar från dag ett till koncernen genom de ramavtal bolaget innehar mot kommunala och statliga organisationer, något som koncernens dotterbolag saknar i dagsläget. Genom förvärvet skapas möjligheter att i större utsträckning förvalta och i snabbare takt tillvarata koncernens kandidater från alla olika processer.

VD Sofie von Homeyer kommer inte att sitta kvar som VD för Chefspoolen. Job Solutions COO, Andreas Wassenius, kommer från och med tillträdesdagen gå in som tillförordnad VD i Chefspoolen.

Köpeskilling och finansiering

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 1,5 MSEK. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Köpeskillingen finansieras genom befintlig kassa. Inga tilläggsköpeskillingar är inkluderade i den totala köpeskillingen.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:

– ”Från första dialog med Chefspoolen så var vi säkra på att det här är ett förvärv som vi vill göra. Vi ser väldigt mycket fram emot att få integrera verksamheten i koncernen och att få möjligheten att utveckla bolaget och dess affär. Det här ger oss också en möjlighet att bredda tjänsteerbjudandet till våra kunder som idag efterfrågar arbetssättet och upplägget som Chefspoolen kan erbjuda.”

Andreas Wassenius, kommande tillförordnad VD Chefspoolen, kommenterar:

– ”Det känns spännande att få in Chefspoolen i koncernen. Det är ett fint bolag med mycket erfarenhet hos medarbetarna när det kommer till kompetensförsörjning mot den offentliga sektorn i Sverige. Jag är övertygad om att Chefspoolens intåg i koncernen kommer att leda till ytterligare en dimension av vad vi som koncern kan erbjuda våra kunder och kandidater. Jag ser det också som en möjlighet att vi internt i koncernen ser till att rätt kompetens hamnar på rätt plats och ger våra medarbetare den utveckling som vi har som ambition att erbjuda. För Chefspoolen så ser vi en stor möjlighet att kunna dra nytta av det kandidat- och kundnätverk som Job Solutions dotterbolag besitter i dagsläget. Det finns en hel del synergier mellan bolagen, och dessa har vi som ambition att vi ska dra maximal nytta av.”

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Job Solution i samband med transaktion.