Job Solution förvärvar rekryterings- och konsultbolag och breddar tjänsteportföljen

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) har idag ingått avtal med Limstickan AB gällande förvärv om 100% av aktierna i Oplana AB (”Oplana”) mot en preliminär köpeskilling på kassa- och skuldfri basis om 14,5 MSEK, vilket är baserat på ett bolagsvärde om 12,8 MSEK plus justerat rörelsekapital och nettokassa, och ska erläggas genom en kombination av kontanter och aktier i Job Solution (”Transaktionen”). Oplana är ett rekryterings- och konsultbolag som även har egen tillverkning och utbildning. Transaktionen är villkorad av myndighetsgodkännande.

Bakgrund och motiv

Oplana AB startade sin verksamhet för cirka 20 år sedan och är ett bolag som erbjuder rekryterings- och konsulttjänster. Bolaget utbildar även egna konsulter och har även egen tillverkning i sina lokaler i Stockholm. Majoriteten av bolagets kunder verkar främst inom telekom, fordon och medicin och har konsulter ute hos dessa som jobbar med produktion. Bolaget har genom åren haft en solid omsättning och har många år i rad levererat ett bra resultat när året summeras. Det finns tydliga synergier mellan Oplana och gruppens förvärv där ambitionen finns att kunna kapitalisera dessa på ett bra sätt.

Oplana AB har för närvarande ett brutet räkenskapsår 1 juli – 30 juni som framgent ställs om till kalenderår. Föregående räkenskapsår 2021/2022 hade Oplana en nettoomsättning om 27,7 MSEK och en EBIT om 4,4 MSEK. Oplana förväntas bidra med en operationell omsättning på årsbasis om 25 MSEK med en EBIT om 4 MSEK.

I och med att Oplana och bolagen inom Job Solutions koncern jobbar inom direkta och närliggande områden, så finns det tydliga synergier i form av att kunna erbjuda Oplanas tjänster till redan existerande kunder till koncernens bolag. Det finns också möjligheter att skapa en högre nyttjandegrad på de nätverk av kandidater dotterbolagen besitter i dagsläget. Förvärvet är också i linje med den uttalande strategin om tillväxt, där förvärv av bolag som kan komplettera koncernens existerande affär är prioriterat.

Oplanas VD, Jan Lundberg, kommer att fortsatta arbeta som VD för Oplana och intentionen är att han ska fortsätta i den rollen under det nästkommande verksamhetsåret.

Köpeskilling och finansiering

Den preliminära köpeskillingen uppgår på kassa- och skuldfri basis till 14,5 MSEK, vilket är baserat på ett bolagsvärde om 12,8 MSEK plus justerat rörelsekapital och nettokassa, varav 9,7 MSEK ska erläggas kontant, 4 MSEK ska erläggas genom reverser med löptid om 1 år respektive 2 år och 800 000 kronor ska erläggas genom nyemission av aktier i Job Solution till säljaren. Ingen ränta utgår på reverserna. Teckningskursen för aktievederlaget om 800 000 kronor ska motsvara den volymviktade genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Job Solutions aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under 30 handelsdagar innan tillträdesdagen. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen och regleras kontant. Köpeskillingen finansieras genom befintlig kassa.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:

– ”Vi är mycket glada över att få in Oplana i koncernen. Det är ett stabilt bolag med en lång dokumenterad historia som bolaget ska vara stolta över. Bolaget är verksamma inom områden som är närliggande till de områden vi arbetar med idag. Med det sagt så hoppas vi kunna hitta synergier mellan bolagens kunder för att på så sätt öka mängden tjänster och affärer vi kan erbjuda. Med det här förvärvet så lyfter vi koncernen till ytterligare en nivå, och det är med glädje vi välkomnar 46 nya medarbetare till koncernen. I vår ambition att bygga en koncern där medarbetare internt kan utvecklas åt flera olika håll och där vi ska skapa största möjliga nytta för kandidater och kunder så tar vi med det här förvärvet ytterligare ett kliv i rätt riktning.

Janne Lundberg, Grundare Oplana, kommenterar:

– ”Vi har under en längre period sökt efter rätt ägare att ta över Oplana, men har fram tills dialogen med Job Solution inte hittat någon part det känns riktigt rätt med. Vår verksamhet betyder allt för oss och är inte enbart ett varumärke som står sig starkt ute hos kunderna, utan också det värde vi lämnar efter oss, vilket för oss är mycket betydelsefullt. Oplana har i snart 20 års tid varit vår trygghet och stolthet, varför det även är otroligt viktigt för oss att just rätt part tar över. En ny part som på ett rättvist sätt kan förädla och vidareutveckla Oplana till det ännu bättre. Jag brukar säga att det måste kännas rätt från start, det har det verkligen gjort med Job Solution och vi känner oss trygga att lämna över nycklarna till nästa generation.”

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Job Solution i samband med Transaktion.