Job Solution har genomfört en riktad nyemission av aktier till Svea Bank som stärker sin position. Bolaget tillförs därigenom 3,7 MKR.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) har idag genomfört en riktad nyemission om 123 333 aktier till en teckningskurs om 30 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”), varigenom Bolaget tillförs cirka 3,7 miljoner kronor. Den Riktade Nyemissionen genomförs som del av samarbete där Svea Bank och Job Solution etablerar ett starkare och förmånligare samarbete gällande förvärvs- och skuldfinansiering för att Bolaget i en snabbare takt, i mer förmånliga avtal, skall kunna genomföra sin tillväxtplan.

Styrelsen för Job Solution har med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2023 genomfört den Riktade Nyemissionen om 123 333 aktier, vilka tecknades av Svea Bank. Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 30 kr per aktie och fastställdes i enligt aktuellt gällande marknadsvärdering, ingen rabatt utgår. Styrelsen för Bolaget anser därmed värderingen som marknadsmässig.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Job Solution cirka 3.7 miljoner kronor. Då transaktionen genomförts direkt mellan parterna tillkommer inga större transaktionskostnader.

Anledningen till att avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt och syftet med den Riktade Nyemissionen är att erbjuda Svea Bank en efterfrågad större position i Job Solution som del av strukturen i det förstärkta samarbetet. Det förstärkta samarbetet, som är huvudpunkten i denna transaktion, är att säkerhetsställa förmånligare och trygg finansiering för att fortsätta genomföra de redan etablerade och kommunicerade finansiella målen. Genom detta samarbetet kommer Job Solution att kunna realisera sin affärsplan tidigare än väntat och stadigvarande stå redo att tillvarata intressanta dialoger som pågår per idag och framgent. Samarbetet stärker även Bolagets kassaflöden genom förmånligare villkor i finansieringen. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att den Riktade Emissionen är väl övervägd och fördelaktig både för Job Solution och dess aktieägare.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:

– ”Genom denna affär stärks den redan väl etablerade relationen mellan Job Solution och Svea Bank på ett bra sätt. Det är otroligt kul med förtroendet som Svea Bank ger oss vilket även i denna affär gör oss förstående att de vill utöka sin position i Job Solution. Det förstärkta samarbetet kommer att ge både oss som alla aktieägare möjlighet att genomföra affärsplan och nå orealiserade värden snabbare än väntat.”

Lennart Ågren, verkställande direktör, kommenterar:

– ”Sedan vi gjorde vår initiala investering i Job Solution hösten 2021 så har allt känts helt rätt. En nytänkande aktör inom kompetensförsörjning behövs verkligen. Det som från start var ambitiösa affärsplaner har kontinuerligt verkställts och vi ser fram mot att följa den fortsatt spännande resan framåt. Möjligheter som vårt stärkta samarbete ger oss gjorde det för oss självklart att vilja stärka vår position i bolaget.”

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Job Solution i samband med transaktion.