Job Solution publicerar delårsrapport avseende perioden januari-juni 2022

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar halvårsrapport avseende det andra kvartalet samt perioden januari-juni 2022. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se. Kvartalet och perioden har präglats av stark tillväxt (41%) och ett starkt ökande rörelseresultat (22%).

Andra kvartalet (April–Juni 2022)

– Nettoomsättningen uppgick till 8 859 (6 823) TSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 2 796 (2 599) TSEK

– Periodens resultat uppgick till 2 160 (2 029) TSEK

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 734 (2 478) TSEK

– Resultat per aktie uppgick till 0,66 (0,62) SEK

Perioden (Januari–Juni 2022)

– Nettoomsättningen uppgick till 17 981 (12 659) TSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 6 132 (5 010) TSEK

– Periodens resultat uppgick till 4 766 (3 862) TSEK

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 467 (3 717) TSEK

– Resultat per aktie uppgick till 1,50 (1,15) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

– I mitten av maj godkänns Job Solution för listning på Nasdaq First North Growth Market

– Job Solutions aktie handlas från och med den 17e maj på Nasdaq First North

– Job Solution Sweden AB startade upp en ny del av sin verksamhet med ett kontor i Luleå

– Job Solution Sweden Holding AB startade upp en verksamhet i Danmark genom bolaget Job Solution Denmark ApS

– Job Solution Norway AS tillträdde ett nytt och större kontor för att kunna möjliggöra den fortsatta tillväxten

Väsentliga händelser under perioden

– Det beslutades om en fondemission 2022-01-21 där aktiekapitalet ökade med 460 000 kr till 510 000 kr. Inga nya aktier gavs ut. I samband med fondemissionen genomfördes även en aktiesplitt där varje befintlig aktie delades upp till 12 000 aktier.

– En apportemission genomfördes i början av februari varigenom 120 000 nya aktier emitterades. Emissionen innebar en ökning av aktiekapitalet med 20 400 kr till 530 400 kr. Betalning om 3 600 000 kr inkl. överkurs genom apportegendom i form av 100 aktier i Job Solution Norway AS

– Nyemission som beslutades 2022-04-11 ökade aktiekapitalet med 85 000 kr till 615 400 kr. Betalning inkl. överkurs om totalt 15 000 000 kr.

– Koncernen har under periodens gång vuxit från 24 till 33 anställda

Väsentliga händelser efter periodens slut

– Bolagen har fortsatt att investera i mer personal och personalstyrkan uppgår nu till 40 anställda

Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:

– ”Job Solution har gjort ett starkt första halvår på 2022. Vi fortsätter att kontinuerligt ta steg framåt i vår utveckling. Vi växer på flera geografiska områden och har en kontinuerligt växande orderbok. Vi har etablerat oss på en ny geografisk ort i Sverige, närmare bestämt Luleå. Vi har också startat upp en verksamhet i Danmark. Finansiellt så har vi en stark utveckling med ett förbättrat resultat och en ökad omsättning. Vi ser med stort engagemang fram emot kommande kvartal.”

Läs rapporten i sinhelhet på bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se/investerare/rapporter/