Job Solution Sweden Holding AB (publ) förtydligar kring föreslagen utdelning per aktie

Bolaget har i bokslutskommunikén för 2022 kommunicerat ett utdelningsförslag om 6 000 000 SEK till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 1,6575 SEK per aktie.

Enligt Euroclears riktlinjer kan man dock inte dela ut ett belopp bestående av fyra decimaler, varför utdelningsförslaget justeras till 1,66 SEK per aktie.

Aktieägare har noterat att utdelningsförslaget per aktie blev 1,6575 SEK. Flertalet frågor har inkommit från bolagets aktieägare vad det är som gäller. Vi vill därför förtydliga att det till årsstämman är 1,66 SEK per aktie som föreslås att delas ut och att den totala föreslagna utdelningen därmed är 6 009 200 SEK.