Job Solution Sweden Holding AB (publ) genomför en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 377 358 aktier till en teckningskurs om 26,50 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Investerare i den Riktade Emissionen utgörs bland annat av svenska professionella och kvalificerade investerare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen bestämdes genom ett accelererat book building-förfarande som genomfördes av Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Penser by Carnegie”). Job Solution tillförs härigenom ca 10 MSEK före transaktionskostnader, vilket avses användas för att finansiera förvärvet av A-Talent Group Sweden AB samt A-Staffing Group Sweden AB (tillsammans ”A-Talent” och ”Förvärven”) som Job Solution offentliggjorde tidigare idag.

Den Riktade Nyemissionen
Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande som arrangerats av Penser by Carnegie och uppgår till 26,50 SEK per aktie, motsvarade en premie om ca 2,7 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 14 december 2023. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs bland annat av svenska professionella och kvalificerade investerare. Genom den Riktade Emissionen tillförs Job Solution ca 10 MSEK före transaktionskostnader.
 
För att underlätta genomförande av den Riktade Emissionen har de nya aktierna som ges ut initialt tecknats av Penser by Carnegie i egenskap av emissionsinstitut i den Riktade Emissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde för vidareöverlåtelse till investerarna i den Riktade Emissionen i enlighet med ingångna avtal såsom ett led i book building-förfarandet. I samband med likviddagen kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan priset per aktie och kvotvärdet.
 
Bakgrund och motiv
Emissionslikviden kommer användas för att finansiera de tidigare kommunicerade Förvärven, vilka syftar till att stärka Bolagets position på marknaden och främja Job Solutions långsiktiga strategiska marknadspositionering. A-Talent verkar inom lika områden som Job Solution och kommer samarbeta tätt ihop med Bolaget och dess dotterbolag för att skapa affärer mellan bolagen.
 
”Vi är glada och tacksamma för det stora intresset att delta i nyemissionen vilket möjliggjort en framgångsrik kapitalanskaffning trots den utmanande marknadssituationen. Förvärven stärker vår marknadsposition och vi ser med optimism fram emot de synergier vi kommer att skapa tillsammans.” – Viktor Rönn, VD Job Solution
 
Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt alternativet att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar att det bland annat skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är därför (i) att den Riktade Emissionen kan genomföras på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (ii) att diversifiera Bolagets aktieägarbas med främst svenska professionella och kvalificerade investerare, vilket bedöms stärka Job Solutions långsiktiga möjlighet att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, samt (iii) att med tanke på rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskilt med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Likviden från den Riktade Emissionen avses användas för att finansiera Förvärven och Bolaget förväntar sig att Förvärven kommer medföra fördelar relaterade till koncernens konkurrensposition inom marknaden för bemanning- och rekryteringsverksamhet. Om Bolaget hade valt att ta in kapital genom en företrädesemission, bedömer styrelsen att det finns en risk att Bolaget inte kan uppfylla de nödvändiga tidsramarna för att slutföra Förvärven. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Job Solutions och alla aktieägares intresse.
 
Aktier och aktiekapital
Den Riktade Emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om 9,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 377 358 aktier, från 3 781 816 aktier till 4 159 174 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 64 150,86 SEK, från 642 908,72 SEK till 707 059,58 SEK.
 
Rådgivare
Job Solution har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Delphi som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.
 
För ytterligare information:
Viktor Rönn, Verkställande Direktör
Telefon: +46 733 69 77 37
E-mail: Viktor.ronn@jobsolution.se
 
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB
+46 86 84 211 10
adviser@eminova.se
 
Om Job Solution
Job Solution bedriver verksamheter inom rekryteringsbranschen. Bolaget har idag verksamheter i tre länder, Sverige, Norge och Danmark inom segmentet ”Search och Headhunting”. Det första bolaget som startades 2015 var det nuvarande dotterbolaget Job Solution Sweden AB. Moderbolaget startades 2019 och i slutet av 2020 startades den norska verksamheten i Job Solution Norway AS. Under 2022 startades det danska bolaget Job Solution Denmark ApS. Bolaget förvärvade under 2022 Quest Consulting Sverige AB och Chefspoolen i Sverige AB. Under 2023 förvärvades Oplana AB och Job Solution Sweden Consulting AB startades.
 
Kontaktinformation till Bolaget
Job Solution Sweden Holding AB
Tel: 08 – 20 40 004
E-post: info@jobsolution.se
Hemsida: jobsolutionholding.se
 
Denna information är sådan information som Job Solution Sweden Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-14 20:44 CET.
 
Viktig information
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut i förbindelse med en emission måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende en emission. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.
 
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på.
 
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.
 
Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.
Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
 
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.