Job Solution Sweden Holding AB (publ) offentliggör finansiella mål och framtida utveckling för koncernen. Vidare har styrelsen förtydligat sin utdelningspolicy.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har varit noterade på Nasdaq First North sedan maj 2022. Bolaget har under verksamhetsåret startat upp ett dotterbolag i Danmark, samt förvärvat två bolag i Sverige. Fundamentalt har koncernen aldrig varit starkare än nu där samtliga dotterbolag visar tillväxt framåt. Styrelsen och ledning offentliggör nu finansiella mål fram till och med sista december 2025.

Tillväxtmål: 1-2 förvärv per verksamhetsår samt 1-2 organiska satsningar per verksamhetsår. I slutet av 2025 är målet att koncernen ska bestå av minst 15 dotterbolag.

Resultatmål: EBITA ska varje kvartal öka med 8% mot tidigare års jämförelseperiod

Omsättningsmål: Koncernen ska under 2025 omsätta minst 200 MSEK

Utdelningspolicy: Målet är att utdelningen ska uppgå mellan 40-50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.
 
Kommentar från Viktor Rönn, VD Job Solution Sweden Holding AB
– Koncernen och dess dotterbolag står starkt positionerade på marknaden och vi står redo att växla upp våra verksamheter än mer. Vi har under hösten arbetat fram en strategi och en tillväxtplan på lednings- och styrelsenivå som vi redan har börjat arbeta med. Vi har en ambitiös tillväxtresa framför oss där vi står mer än redo att skaffa oss en ännu starkare position på den nordiska marknaden när det kommer till kompetensförsörjning.