Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det andra kvartalet 2023. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se. Kvartalet och perioden har präglats av stark tillväxt (116%) och flertalet förvärv.

Andra kvartalet (april – juni 2023)
– Nettoomsättningen uppgick till 19 146 (8 859) TSEK
– EBITDA uppgick till 2 831 (3 113) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 2 350 (2 815) TSEK
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 605 (3 213) TSEK
– Periodens kassaflöde uppgick till -11 125 (15 251) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 1 278 (2 148) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,59) SEK

Perioden (januari-juni 2023)
– Nettoomsättningen uppgick till 35 475 (17 981) TSEK
– EBITDA uppgick till 6 936 (6 749) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 5 956 (6 169) TSEK
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 699 (5 259) TSEK
– Periodens kassaflöde uppgick till -7 840 (11 420) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 3 832 (4 739) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 1,02 (1,31) SEK *

Proforma koncernen i sammandrag (januari-juni 2023)
– Nettoomsättningen uppgick till 45 179 (17 981) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 151%.
– EBITDA uppgick till 8 359 (6 749) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 24%.
– Rörelseresultatet uppgick till 7 379 (6 169) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 20%.

Väsentliga händelser under andra kvartalet (april-juni 2023)
– Job Solution Sweden Holding AB förvärvade 100% av aktierna i Oplana AB samt dess dotterbolag.
– Job Solution Sweden Holding AB tillträdde 100% av aktierna i Oplana AB samt dess dotterbolag den 8 maj.
– I samband med förvärvet av Oplana AB så beslutade styrelsen om att öka antalet aktier i bolaget
med 26 848, till totalt 3 646 848. Dessa 26 848 aktier tillföll tidigare ägarna av Oplana AB som en
del av köpeskillingen.
– Job Solution Sweden Holding AB höll en årsstämma den 17 maj. Där godkände stämman styrelsens
förslag om en utdelning på dryga 6000 TSEK.
– Job Solution Sweden Holding AB gjorde en riktad nyemission till Svea Bank och ökade antalet
aktier med 123 333 aktier, till totalt 3 770 181. Emissionen gjordes som en del av ett förstärkt
samarbete mellan parterna där Svea Bank önskade ta en större position.
– Job Solution Sweden Holding AB förvärvar Avastar AB med tillträde 1 september 2023.

Väsentliga händelser efter periodens slut
– Didrik Sundling tillträder som ny VD i Job Solution Norway AS efter Charles Käll
– Job Solution Sweden Holding AB startar dotterbolaget Job Solution Sweden Consulting AB

Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:
– ”Job Solution har ytterligare ett rekordkvartal i ryggen. Vi har under kvartalet lagt stort fokus på koncernens framtida tillväxt på ett framgångsrikt sätt. Vi har en omsättningstillväxt om 116 % för kvartalet och vi har sett till att investera i verksamheten för att ha fortsatt tillväxt under hösten som kommer. Vi har under kvartalet slutfört förvärvet av Oplana AB och kan hälsa nästan 50 nya medarbetare välkomna till koncernen. Vi är också glada att kunna hälsa Avastar välkomna in i koncernen, vilket kommer stärka koncernens ekonomi ytterligare. Vi har också landat i vår nästa organiska satsning, Job Solution Sweden Consulting AB som kommer att starta sin verksamhet i oktober. En spännande satsning som vi tror väldigt mycket på och verksamheten kommer kunna generera avkastning till koncernen inom väldigt snar framtid. Trots en omtumlande och osäker omvärld, där det ekonomiska läget påverkar många så fortsätter koncernen i helhet att gå väldigt starkt. Merparten av våra dotterbolag går mot ytterligare rekordår och vi driver tillväxten vidare på det bra momentum vi har.”