Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se. Kvartalet och perioden har präglats av stark tillväxt (79%) och ett ökat rörelseresultat (7,5%).

Första kvartalet (Januari – Mars 2023)
– Nettoomsättningen uppgick till 16 330 (9 121) TSEK
– EBITDA uppgick till 4 105 (3 637) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 3 606 (3 355) TSEK
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94 (2 049) TSEK
– Periodens kassaflöde uppgick till 3 285 (-3 831) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 2 554 (2 592) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 0,71 (0,85) SEK

Proforma koncernen i sammandrag
– Nettoomsättningen uppgick till 23 628 (16 026) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 47,4%.
– EBITDA uppgick till 6 596 (4 920) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 34%.
– Rörelseresultatet uppgick till 6 097 (4 638) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 31,5%.

Väsentliga händelser under perioden
– Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna som uppgår till 6 MSEK
– Styrelsen publicerar uppdaterade finansiella mål
– Styrelsen beslutar att ändra redovisningsprincip och har övergått till IFRS
– Job Solution Sweden AB ingår ett partnerskap med We Select
– Job Solution Sweden AB blir nominerade som årets rekryteringsföretag i Branschgalan
”Recruitment Awards”
– Job Solution Sweden Holding AB blir nominerade som årets raket i Branschgalan
”Recruitment Awards”
– Job Solution Sweden ABs kvartal har präglats av en högre grad direktleveranser i sin affär
vilket minskar projektleveranserna. De fakturerade men ej upparbetade intäkterna justeras
således i balansen

Väsentliga händelser efter periodens slut
– Job Solution förvärvar och tillträder 100% av aktierna i Oplana AB

Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:

– ”Job Solution har ytterligare ett rekordkvartal i ryggen. Vi har under kvartalet lagt stort fokus på koncernens framtida tillväxt på ett framgångsrikt sätt. Vi har en omsättningstillväxt om 79% för kvartalet och vi ökar även rörelseresultatet med 7,5% jämfört med föregående års period. Vi har under kvartalet jobbat intensivt med att förverkliga förvärvet av Oplana AB. Förvärvet inkluderat så har koncernen i sammandrag en proforma för kvartalet på 23 628 TSEK i omsättning och ett rörelseresultat om 6 097 TSEK, tydliga fingervisningar om vart vi är på väg. Vi ser fina synergier för Oplana och koncernens andra bolag, vilket ska bli väldigt kul att få börja arbeta med. Flertalet dialoger pågår fortsatt med potentiella förvärv för att stärka koncernen, vilket går i linje med målsättningen framåt. Vi undersöker också organiska satsningar och har långt gångna dialoger. Trots en omtumlande och osäker omvärld, där det ekonomiska läget påverkar många så fortsätter koncernen i helhet att gå väldigt starkt. Merparten av våra dotterbolag går mot ytterligare rekordår och vi driver tillväxten vidare på det bra momentum vi har.