Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2024. Kvartalet och perioden har präglats av stark tillväxt (315%) och ett ökat resultat (89%). Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se.

Första kvartalet (januari – mars 2024)

– Nettoomsättningen uppgick till 67 703 (16 330) TSEK., motsvarande en ökning om 315%
– EBITDA uppgick till 7 703 (4 105) TSEK,
– Rörelseresultatet uppgick till 6 826 (3 606) TSEK, motsvarande en ökning med 89%
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 871 (94) TSEK
– Periodens kassaflöde uppgick till 3 606 (3 285) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 4 729 (2 554) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 1,02 (0,71) SEK*

Proforma koncernen i sammandrag för perioden (januari – mars 2024)

– Nettoomsättningen uppgick till 91 355 (16 330) TSEK. Detta resulterar i en ökning på 459%
– EBITDA uppgick till 8 788 (4 105) TSEK. Detta resulterar i en ökning på 114%
– Rörelseresultatet uppgick till 7 911 (3 606) TSEK. Detta resulterar i en ökning på 119%

Väsentliga händelser under kvartalet (januari – mars 2024)

– Den extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag om det nya antalet aktier som styrelsen
får emittera med stöd av bemyndigande.
– Styrelsen i Job Solution uppdaterar de finansiella målen
– I samband med förvärvet av A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB så
beslutade styrelsen om att öka antalet aktier i bolaget med 723 327, till totalt 4 882 501.
Dessa 723 327 aktier tillföll tidigare ägarna av de förvärvade bolagen som en del av köpeskillingen.
– Job Solution blir finalist i branschgalan ”Recruitment Awards” i kategorin ”Årets raket”
– Job Solution byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB
– Job Solution förvärvar 100% av aktierna i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

– Job Solution tillträder aktierna i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB
 
Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:

– ”Det är med stor glädje jag får möjligheten att presentera ett rekordkvartal för Job Solution. Vi utvecklade oss som koncern extremt mycket under 2023, där vi gjorde en hel del justeringar som vi visste skulle falla väl ut under 2024. Det är därför extra kul att kunna konstatera att vi gör ett bättre resultat under det första kvartalet 2024, än vad vi gjorde under hela 2023. Verksamheterna, ställda individuellt y/y, uppvisar en organisk tillväxt om 16%, vilket är fantastiskt bra sett till hur branschen presterar. Vår omsättningstillväxt ökar med 315%, och vårt rörelseresultat ökar med 89% mot föregående år. Under kvartalet så har vi tillträtt både A-Staffing Group Sweden AB och A-Talent Group Sweden AB. Vi har dessutom förvärvat Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB, som vi både tillträdde i april. Ser vi till siffrorna proforma för koncernen i sammandrag så har vi en tillväxt på omsättningen med 459% och en tillväxt på rörelseresultatet med 119%. Otroliga siffror, och det här ger våra aktieägare väldigt goda indikationer på vart vi är på väg någonstans. Ett fantastiskt kvartal, och vi ser redan nu hur vi succesivt kommer öka vår omsättning och ökning på resultatet under året som kommer!”