Job Solutions erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 17 maj 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva högst 500 000 aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till cirka 184 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 27,7 MSEK.

– Det känns väldigt roligt att intresset för Job Solution var stort och att erbjudandet övertecknades visar på att det finns en stark tro på Job Solution och vår affärsmodell. Jag vill härmed önska alla nya aktieägare välkomna på den resa där vi nu tillsammans tar nästa steg i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Viktor Rönn, VD och grundare.

Utfall av Erbjudandet
Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 3 maj 2022. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 30 SEK per aktie och ökar antalet aktier i Bolaget till 3 620 000. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en total emissionslikvid om 15,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade Job Solution erhållit teckningsåtaganden från befintliga ägare om 12,25 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i Bolagsbeskrivningen som Bolaget offentliggjorde den 12 april 2022. Efter emissionens genomförande har Bolaget cirka 260 kvalificerade aktieägare. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 6 maj 2022
  • Likviddag är den 11 maj 2022
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 17 maj 2022

Aktier, aktiekapital och utspädning
När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 500 000, från 3 120 000 till 3 620 000, och Bolagets aktiekapital att öka med 85 000 SEK, från 530 400 SEK till 615 400 SEK, innebärande en utspädning om cirka 14 procent.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom den Bolagsbeskrivning som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.