KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559203-6254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2023 klockan 09:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 08:30.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 10 maj 2023; samt
(ii) dels senast fredagen den 12 maj 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Job Solution Sweden Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Landsvägen 57, 172 65 Sundbyberg eller per e-post till info@jobsolution.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifter hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 10 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 12 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.jobsolutionholding.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
11. Stämmans avslutande.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8-10

Större aktieägare representerandes cirka 76 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (”Större Aktieägare”) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 8-9 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Större Aktieägare föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen för kommande mandatperiod. Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Styrelsen består idag av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större Aktieägare föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Carl Renman, Jonas Bertilsson, Per Katz och Andreas Wassenius samt nyval av Emil Steenhouwer. Carl Renman föreslås omväljas som styrelseordförande.

Kort presentation av föreslagen ny ledamot:

Emil Steenhouwer
Emil Steenhouwer (född 1993), har en utbildning från Handelshögskolan i Stockholm, där han studerat BSc och MSc i Business and Management. Emil är idag CFO och COO på NORNORM, som han är medgrundare till. Tidigare har Emil erfarenhet av att starta och driva bolag inom diverse områden, samt investeringar. Emil har även haft ett antal ledande befattningar inom tech, marknadsföring, growth och i olika branscher. Emil är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Emil äger privat och via bolag totalt 11 079 aktier i Bolaget.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.jobsolutionholding.se.

Större Aktieägare föreslår vidare omval av auktoriserad revisor Robin Ericsson som revisor samt omval av auktoriserad revisor Caroline Ståhle som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1, 7b och 11

Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
Styrelsen föreslår att Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7b. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att cirka 6,01 miljoner kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, cirka 13,43 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Således föreslås en vinstutdelning om 1,66 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås tisdagen den 23 maj 2023. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 26 maj 2023 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, får motsvara högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, anpassa Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur samt för att möjliggöra förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Landsvägen 57 i Sundbyberg senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se, från samma tidpunkt.

Stockholm i april 2023
Job Solution Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen