KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”), org.nr 559203-6254, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 januari 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som önskar delta på stämman ska:
     (i)  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 21 december 2023; samt
    (ii)  dels senast onsdagen den 27 december 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Job Solution Sweden Holding AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Landsvägen 57, 172 65 Sundbyberg eller per e-post till info@jobsolution.se.
 
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifter hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 21 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 27 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
 
Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.jobsolutionholding.se.

 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
7. Stämmans avslutande.

Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Styrelsen föreslår att Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier som styrelsen får emittera med stöd av bemyndigandet uppgår till högst 723 327 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera förvärvet av A-Talent Group Sweden AB samt A-Staffing Group Sweden AB genom betalning med nyemitterade aktier.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2023

Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen