Kommuniké från årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 19 maj 2023

Vid årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ), org.nr 559203-6254, (”Bolaget”) den 19 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 
Årsstämman beslutade att disponera Bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att cirka 6,01 miljoner kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, cirka 13,43 miljoner kronor, överförs i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 1,66 kronor per aktie och som avstämningsdag för vinstutdelningen beslutades tisdagen den 23 maj 2023. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 26 maj 2023.
 
Årsstämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
 
Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod.
 
Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 
Årsstämman omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de nuvarande styrelseledamöterna Carl Renman, Jonas Bertilsson, Per Katz och Andreas Wassenius samt valde Emil Steenhouwer som ny styrelseledamot. Carl Renman omvaldes till styrelsens ordförande.
 
Årsstämman omvalde till revisor den auktoriserade revisorn Robin Ericsson samt till revisorssuppleant omvälja den auktoriserade revisorn Caroline Ståhle för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 
Beslut om emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, får motsvara högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.