Kommuniké från årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 21 maj 2024

Vid årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ), org.nr 559203-6254, (”Bolaget”) den 21 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 
Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 37 217 000 kronor balanseras i ny räkning.
 
Årsstämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 
Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod.
 
Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 
Årsstämman omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de nuvarande styrelseledamöterna Carl Renman, Jonas Bertilsson, Per Katz, Andreas Wassenius och Emil Steenhouwer samt valde Charles Käll som ny styrelseledamot. Carl Renman omvaldes till styrelsens ordförande.
 
Årsstämman omvalde till revisor den auktoriserade revisorn Robin Ericsson samt till revisorssuppleant omvaldes den auktoriserade revisorn Caroline Ståhle för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 
Beslut om emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, får motsvara högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.