Kommuniké från extra bolagsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 3 januari 2024

Vid extra bolagsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ), org.nr 559203-6254, (”Bolaget”) den 3 januari 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman, fullständiga förslag till beslut samt Bolagets pressmeddelande från den 14 december 2023 avseende Bolagets planerade förvärv av A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se.

Beslut om emissionsbemyndigande

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Det totala antalet aktier som styrelsen får emittera med stöd av bemyndigandet uppgår till högst 723 327 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera förvärvet av A-Talent Group Sweden AB samt A-Staffing Group Sweden AB genom betalning med nyemitterade aktier.