Rättelse: Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Ett fel noterades på sida sex där koncernens balansräkning beskrivs. Ett antal siffror hade hamnat i fler kolumner, varför vi nu skickar ut en rättelse med rätt siffror för koncernens balansräkning.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det tredje kvartalet 2022. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se. Kvartalet och perioden har präglats av stark organisk tillväxt (53%) och ett ökat resultat efter skatt (31%).

Tredje kvartalet (Juli–September 2022)
– Nettoomsättningen uppgick till 8 571 (5 591) TSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till 1 344 (1 143) TSEK.
– Periodens resultat uppgick till 1 150 (879) TSEK.
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 761 (1 042) TSEK.
– Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,25) SEK.

Perioden (Januari–September 2022)
– Nettoomsättningen uppgick till 26 571 (18 249) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 7 476 (6 153) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 5 916 (4 742) TSEK
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 706 (4 759) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 1,78 (1,40) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
– Job Solution Sweden Holding AB gör ett riktat lån till Job Solution Denmark ApS om 1 MSEK.
– Job Solution Denmark ApS tillträdde nytt kontor för att möjliggöra en tillväxt för verksamheten.
– Job Solution Sweden Holding AB ingick bindande avtal om att förvärva 100% av aktierna i Quest Consulting Sverige AB

Väsentliga händelser efter periodens slut
– Job Solution Sweden Holding AB förvärvar 100% av aktierna i Quest Consulting Sverige AB med tillträde 1 oktober 2022. Förvärvet förväntas kunna bidra med 18 MSEK i omsättning och 3,5 MSEK i rörelseresultat under 2022.
– Koncernen har efter periodens slut vuxit från 40 till 61 medarbetare.

Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:
– ”Job Solution har gjort ett starkt kvartal. Vi fortsätter på den inslagna vägen för året och har en stabil organisk tillväxt där vi i det tredje kvartalet ökar omsättningen med 53 % jämfört med tidigare år och där resultatet efter skatt stärks och ökar med 31% jämfört med tidigare år. Samtidigt fortsätter vi att investera i vår verksamhet och vi har nu gått från 40 till 61 medarbetare. Utöver det så är vi också väldigt glada att välkomna Quest Consulting in i värmen. Jag ser mycket fram emot hur vi ska utveckla våra affärer tillsammans för att skapa en än mer konkurrenskraftig koncern. Vi har gått in i årets sista kvartal där vi inte ser någon avmattning, utan snarare tvärtom. Vi ser nu till att avsluta året på topp samtidigt som vi stärker vår position på marknaden inför 2023”.